ΤΤΗΕ: Προκήρυξη ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή 2024-2025

ΤΤΗΕ: Προκήρυξη ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή 2024-2025

ΤΤΗΕ: Προκήρυξη ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή 2024-2025

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” (ΦΕΚ 2936/20.07.2018, τ. B’) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, βάσει των διατάξεων του Ν.4485/2017. Το εν λόγω ΠΜΣ εστιάζει στην καλλιέργεια και στην παροχή εξειδίκευσης στο δημιουργικό πεδίο των νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με χρήση αποκλειστικά ψηφιακών μέσων (ψηφιακές τέχνες/ τέχνες των νέων μέσων), όπως αυτές θεμελιώνονται στο δημιουργικό υπόβαθρο παραδοσιακών μορφών τέχνης (εικαστικά, χαρακτική, γλυπτική, αλλά και μουσική/ ηχητική παραγωγή), αλλά διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται κατεξοχήν και αποκλειστικά με την ενσωμάτωση της διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής διαδραστικής και οπτικοακουστικής τεχνολογίας.

avarts.ionio.gr/ada Νέο παράθυρο
Ιστοχώρος ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή
avarts.ada@ionio.gr

Online Υποβολή Αιτήσεων 2024
(έως Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 14:00)
avarts.ionio.gr/ada/enroll Νέο παράθυρο

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή (στα αγγλικά: Audiovisual Arts in the Digital Age). Το  πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υποψηφίους προς ένταξη.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι 35.

Πληροφορίες για το ΠΜΣ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας στο διαθεματικό δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας/ δημιουργικής βιομηχανίας, μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής αναπαράστασης, με έμφαση στην εφαρμογή της σχετικής με τα ανωτέρω επιστημονικής σκέψης, και στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Οι παραπάνω δυνατότητες προσφέρονται πρωτίστως σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ήδη επιδείξει δημιουργική εμπειρία και καλλιτεχνικό έργο με τη χρήση των παραδοσιακών εκφραστικών μέσων, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον χώρο των Καλών Τεχνών, και οι οποίοι θέλουν να ειδικευτούν στη χρήση των νέων μέσων που προσφέρουν η ψηφιακή οπτικοακουστική τεχνολογία και η τεχνολογία της διάδρασης,  για να μετεξελίξουν την καλλιτεχνική τους ταυτότητα,  ούτως ώστε αυτή:

α) είτε να οροθετείται υπό τη μορφή αυτόνομου καλλιτεχνικού έργου, που εντάσσεται στο πεδίο της ψηφιακής τέχνης (και  ειδικότερα της τέχνης του ήχου, της  εικόνας ή του πολυμεσικού συνδυασμού τους)

β) ή να εμπεριέχει χαρακτηριστικά δραστηριοποίησης σε πεδία της δημιουργικής οικονομίας και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας και βιομηχανίας.

Οργάνωση των σπουδών

Η συνολική χρονική διάρκεια σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εξαμηνιαίες εκπαιδευτικές ενότητες (modules), οι οποίες κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών, όπως στον παρακάτω Πίνακα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Α’ εξάμηνο
Εκπαιδευτική Ενότητα ECTS
Y.1 Τεχνολογία και Τέχνη 6
Y.2 Ψηφιακή Αφήγηση 6
Y.3 Ηχητική Τέχνη 6
Επιλογή 2 από 4 Ε.1 Ψηφιακή Εικονογράφηση – Κινούμενα Γραφικά 6
Ε.2 Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων 6
Ε.3 Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου 6
Ε.4 Ψηφιακή Ποιητική 6
Β’ εξάμηνο
Εκπαιδευτική Ενότητα ECTS
Υ.4 Διαδραστικά Περιβάλλοντα – Εγκαταστάσεις 6
Υ.5 Τέχνη Κινούμενης Εικόνας 6
Υ.6 Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας 6
Επιλογή 2 από 4 Ε.5 Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου 6
Ε.6 Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος 6
Ε.7 Μουσική, Πολυμέσα και Αλγόριθμοι 6
Ε.8 Επιτελεστικές Παρεμβάσεις 6
Γ’ εξάμηνο
Y.10 Διπλωματική Εργασία 30

Οι εκπαιδευτικές ενότητες στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών υλοποιούνται με το συνδυασμό θεωρητικής / εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του έντονα εφαρμοσμένου και δημιουργικού χαρακτήρα του προγράμματος, οι ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνολικού εκπαιδευτικού φορτίου της εκάστοτε εκπαιδευτικής ενότητας. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στο ετήσιο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τμήματος (το οποίο πραγματοποιείται κατά τον μήνα Μάιο), ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο τρόπος εξέτασης σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα (γραπτή, προφορική, με εργασία/ εργασίες) ανακοινώνεται στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη διδάσκοντα.

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων πραγματοποιείται είτε διά ζώσης (10% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών ενοτήτων ή/και των σεμιναρίων), είτε εξ αποστάσεως (90% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών ενοτήτων ή/και των σεμιναρίων), αναλόγως των αναγκών των μεταπτυχιακών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, είναι διαθέσιμη ειδική πλατφόρμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Ειδικά για το ερευνητικό σκέλος των εκπαιδευτικών ενοτήτων, η υλοποίησή του πραγματοποιείται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπό την διαρκή επίβλεψη των αντίστοιχων διδασκόντων, οι οποίοι παρακολουθούν την πρόοδο της υλοποίησης σε συγκεκριμένες ομαδικές ή ατομικές εκπαιδευτικές συνεδρίες (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως).

Σημειώνεται ότι, καθώς η εξέλιξη της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης παραμένει άδηλη, σε περίπτωση που ληφθούν εκ νέου έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας για την αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19, και επιβληθεί εκ των πραγμάτων η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και, ειδικότερα, το ΠΜΣ  Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή, διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, και, σε κάθε περίπτωση, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου και τη νομοθεσία που θα ρυθμίζει τα αντίστοιχα θέματα.

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017. Βάσει της ανωτέρω ιδιαίτερης στοχοθεσίας του ΠΜΣ, το πτυχίο των υποψηφίων που θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει να έχει σχέση πρωτίστως με τις παραδοσιακές μορφές τέχνης, ήτοι:

α) τις Τέχνες,  το Σχέδιο  και  την  Αρχιτεκτονική:  στην  κατηγορία  αυτή  εμπίπτουν  (ενδεικτικά)  οι    πτυχιούχοι Τμημάτων Καλών ή και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Κινηματογράφου, Γραφικών και Γραφιστικών Τεχνών, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Βιομηχανικών Προϊόντων,  Αρχιτεκτονικής κλπ,

β) την Μουσική Επιστήμη και Τέχνη, όπως π.χ. οι πτυχιούχοι των τμημάτων Μουσικών Σπουδών,

γ) την Εφαρμογή της Τέχνης και της Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας σε ποικίλα πεδία (π.χ. Ψυχαγωγίας, Μαζικής Επικοινωνίας, Πολιτισμού κ.λπ.), όπως πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΠΜΣ αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί ήδη έχουν καλλιτεχνική δραστηριότητα και έχουν να επιδείξουν προς κρίση δημιουργικό καλλιτεχνικό έργο (αρχείο καλλιτεχνικών εργασιών).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2024 (ώρα 14:00) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση υποψηφιότητας (δημιουργείται από την πλατφόρμα κατά την υποβολή).

2) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

3) Πρόσφατη φωτογραφία.

4)Τίτλους σπουδών. Τελειόφοιτοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση τόπου σπουδών για την περίπτωση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία απονέμουν τίτλους που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/). Δεν απαιτείται πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/).

5) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

6) Πιστοποιητικό χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

7) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

8) Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

9) Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.

10) Υποχρεωτικό φάκελος που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, και οποιοδήποτε άλλο δημιουργικό έργο).  

11) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.λπ

Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Υποψήφιοι των οποίων ο φάκελος πληροί τα ανωτέρω οριζόμενα κριτήρια θα κληθούν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης , για συνέντευξη, εντός μηνός από τη λήξη της υποβολής αιτήσεων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Στην περίπτωση αυτή, η επίδοση στη συνέντευξη συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ (https://avarts.ionio.gr/ada/v2/gr/studies/regulation/). Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά.

Τέλη Εγγραφής – Απαλλαγές και Υποτροφίες Αριστείας

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συνολικού ύψους 2.400 €. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται είτε εφάπαξ με την ολοκλήρωση της εγγραφής, είτε τμηματικά σε δόσεις ως εξής:

Α/Α δόσης Ημερομηνία Ποσό
Εγγραφή Με την αποδοχή της υποψηφιότητας 400,00 €
1 1 Δεκεμβρίου 2024 400,00 €
2 1 Μαρτίου 2025 400,00 €
3 1 Ιουνίου 2025 400,00 €
4 1 Σεπτεμβρίου 2025 400,00 €
5 1 Δεκεμβρίου 2025 400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00 €

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των τελών το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Επιπροσθέτως, κατά το 1ο και 2ο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών δύναται να χορηγηθεί υποτροφία υπό την μορφή της απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής τελών φοίτησης του επόμενου εξαμήνου (ήτοι συνολικού ύψους 800,00 ευρώ). Η απαλλαγή αυτή θα δοθεί στον φοιτητή που επέτυχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των φοιτητών του ιδίου κύκλου κατά την διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων του εξαμήνου αναφοράς. Οι επιτυχόντες υπότροφοι και οι φοιτητές που απαλλάσσονται της καταβολής τελών φοίτησης θα κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Μετά την επιλογή τους και κατά την εγγραφή τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος. Εκτός αυτών, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://avarts.ionio.gr/ada) ή στη Γραμματεία του (κα. Αποστολοπούλου Γεωργία, τηλ. 26610 87861, Fax: 26610 87866, e-mail: av-ada@ionio.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τηλιγάδης

Σχετικά άρθρα