Συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου στο έργο ΙLONET

Το έργο ILONET χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (Interreg Greece Italy V-A Cross- border cooperation programme 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Το έργο ILONET προωθεί την ανάπτυξη ενός Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας. Υπό την αιγίδα του έργου οργανώθηκε ένα δίκτυο από γραφεία TTOs από τον ακαδημαϊκό/ ερευνητικό χώρο στις επιχειρήσεις με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Το γεγονός ότι είναι δίκτυο και δεν είναι μεμονωμένα γραφεία προσφέρει ευρύτητα τομέων και ευκαιριών και προς τις δυο κατευθύνσεις διάχυσης. Επίσης, ενισχύεται η δυνατότητα μετακίνησης ανθρωπίνου δυναμικού παρέχοντας ευκαιρίες τόσο στις νέους ερευνητές όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο να εξελιχθούν.

Εταίροι στο έργο είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών (επικεφαλής εταίρος), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το University of Bari Aldo Moro και το Regional Agency for Technology and Innovation της Ιταλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: http://www.interreg-ilonet.eu/

Σχετικά άρθρα