Συμφωνία επιστημονικής συνεργασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Westfälische Wilhelms-Universität Münster της Γερμανίας

Συμφωνία επιστημονικής συνεργασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Westfälische Wilhelms-Universität Münster της Γερμανίας

Συμφωνία επιστημονικής συνεργασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Westfälische Wilhelms-Universität Münster της Γερμανίας

Τη συνεργασία του με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας εγκαινίασε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με το Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Γερμανίας. Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, και εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Münster, ο Πρύτανης, Καθηγητής Johannes Wessels.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας, που εστιάζει στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο ιδρυμάτων με σκοπό τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, ορίστηκαν οι κύριοι Hans Beck, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Σταύρος Βλίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μουσειολογίας-Αρχαιολογίας. Ειδικότερα, στους στόχους της συνεργασίας περιλαμβάνονται η οργάνωση κοινών προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο, η υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων για τα αντίστοιχα ερευνητικά θέματα. Επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών για εκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, διατριβές, βιβλία και περιοδικά και η διοργάνωση κοινών επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (διαλέξεις, παραδόσεις μαθημάτων κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, τα δύο πανεπιστήμια συνεργάζονται ήδη σε ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αρχαιολογική-Γεωφυσική διασκόπηση στο ιερό του Απόλλωνα Αμυκλαίου στη Σπάρτη», που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και τα δύο ιδρύματα.

Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική για τη δυναμική προσέγγιση των στόχων του Ιονίου Πανεπιστημίου, που αποβλέπουν στην ανάδειξη του διεθνούς του χαρακτήρα και της εξωστρέφειάς του, καθώς και των απαιτήσεων για διάκριση, έρευνα και καινοτομία.

Σχετικά άρθρα