Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4559/2018 (Α΄142), και ισχύει, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.   

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του ακόλουθου γνωστικού  αντικειμένου στο Τμήμα Ιστορίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

«Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδακτική της Ιστορίας»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας (history@ionio.gr και prentouli@ionio.gr) του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα, τηλ. 26610 87331, 87313.

Σχετικά άρθρα