Προσλήψεις προσωπικού από τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ. Κέρκυρας

Σε πρόσληψη προσωπικού προχωράει η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Δ.Κ. με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διαφόρων ειδικοτήτων, συνολικά 15 ατόμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που δημιουργήθηκαν από τη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19».

Γενικά προσόντα πρόσληψης για την κάλυψη των θέσεων

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο της πρόσληψης.

•Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.

•Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1παρ. 1 του N.2431/1996 και, γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).

•Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

•Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον κορωνοϊό COVID-19.

•Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα16-17 του κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις επιμέρους ειδικότητες (εφόσον απαιτείται).

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπως προβλέπεται στις επιμέρους ειδικότητες.

5. Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς. 

Σχετικά άρθρα