Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Πρόδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου απευθύνει Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή τεσσάρων (4) θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών (Ε.Δ.) των  Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Ιονίου  Πανεπιστημίου, λόγω λήξης της θητείας τους, σύμφωνα με την περιγραφή των θέσεων στον συνημμένο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:
Α. Αίτηση προς το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Ιονίου Πανεπιστημίου με τα στοιχεία τους
Β. Βιογραφικό Σημείωμα

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 21.11.2023 μέχρι και την 01.12.2023 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά, στο πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: protocol@ionio.gr, με κοινοποίηση στη Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: ucri@ionio.gr

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Ιονίου Πανεπιστημίου καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2661087122 , καθώς και στo e-mail: ucri@ionio.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος
Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου

Σχετικά άρθρα