Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε.», έχοντας υπόψη:
– Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
– Το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1α του άρθρου 41 του Ν. 4735/2020.
– Την Εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
– Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε».
– Την υπ. αριθμ. 20/07-02-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
απευθύνει:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε» για την ανάληψη των καθηκόντων όπως αυτά περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε..
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
· ιδιώτες μηχανικούς
· υπάλληλους ΟΤΑ που μπορούν να μετακινηθούν
· υπαλλήλους Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μπορούν να αποσπαστούν

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 11/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Φάκελο Συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Καποδιστριακή Αναπτυξιακής Α.Ε., 1ος Όροφος, Άγιος Νικόλαος Φαληράκι, 49100, Κέρκυρα, τηλ. 2661034854 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@kapodistriaki.gr

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει ο φάκελος συμμετοχής να περιέλθει στο πρωτόκολλο της εταιρείας μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα σχετικά αρχεία από την ενότητα Προσκλήσεις/Διαγωνισμοί της ιστοσελίδας της εταιρείας www.kapodistriaki.gr ή χρησιμοποιώντας απευθείας τον σύνδεσμο https://www.kapodistriaki.gr/prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos

Σχετικά άρθρα