Καποδιστριακή Α.Ε: Πρόσκληση για προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί θητείας Δ.Σ. εταιρίας)

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε.»,

έχοντας υπόψη:

 

 

 1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
 2. Το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1α του άρθρου 41 του Ν.

4735/2020.

 1. Την Εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
 2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε».
 3. Την υπ. αριθμ. 20/07-02-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε» για την ανάληψη των καθηκόντων όπως αυτά περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε..

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 • ιδιώτες μηχανικούς
 • υπάλληλους ΟΤΑ που μπορούν να μετακινηθούν
 • υπαλλήλους Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μπορούν να αποσπαστούν

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

β) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, όσοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

ε) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή & στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

στ) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Α. Απαραίτητα Προσόντα

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
 2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο.
 3. Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 4. Εμπειρία σε σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων.
 5. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 6. Γνώση χειρισμού Η/Υ
 7. Καλή γνώση Αγγλικής Γ λώσσας

Σημείωση : Όσοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Γ. Βαθμολογούμενα Προσόντα

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης   

Δικαιολογητικά / Προϋποθέσεις

Τρόπος Βαθμολόγησης Ανώτερη Βαθμολογία
  

1

  

Τίτλος σπουδών

Βασικός τίτλος σπουδών Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Διδακτορικό Βασικός τίτλος σπουδών ΠΕ:10 

Μεταπτυχιακός τίτλος : 15

Διδακτορικό : 20

  

20

  

2

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας   

Τίτλος γλωσσομάθειας

Καλή γνώση: 2 

Πολύ καλή γνώση : 3 Άριστη γνώση : 5

  

5

  

 

 

3

  

 

Εργασιακή Εμπειρία στο αντικείμενο

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση ύπαρξης επιπλέον της ζητούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας από την παρούσα)   

 

Πέντε (5) μονάδες για κάθε έτος απασχόλησης με μέγιστο τα πέντε (5)

  

 

 

25

  

 

4

Εξειδικευμένη εμπειρία σε 

δημόσια έργα και έργα

αναπτυξιακού

χαρακτήρα

  

 

Συμβάσεις εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών

  

Τρεις (3) μονάδες για κάθε έτος απασχόλησης με μέγιστο τα πέντε (5)

  

 

15

  

5

Γνώση χειρισμού Η/Υ   

Βεβαίωση γνώσης Η/Υ

Word, Excel, Internet, Powerpoint   

5

6 Προσωπική 

συνέντευξη

– Γνώση και αντίληψη του αντικειμένου : πέντε (5)
μονάδες
– Ικανότητα επικοινωνίας,
έκφρασης και 

μεταδοτικότητα: πέντε (5)

30
μονάδες
– Συλλογικότητα /Λειτουργία σε ομάδα : δέκα (10) μονάδες – 

Ηγετική / διοικητική

Άθροισμα 100

 

Δ. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για την τεκμηρίωση των προσόντων τους, να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με το υπόδειγμα), συνοδευόμενο από πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω :

 1. Ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής (βλ. Παράρτημα 1)
 2. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βιογραφικό σημείωμα (βλ. Παράρτημα 3)
 4. Φωτοαντίγραφα των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών (βασικός τίτλος σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.).
 5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα προσόντα.
 6. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος
 7. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απόδειξης χειρισμού Η/Υ. Η ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποδεικνύεται με τη προσκόμιση τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, με πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού καθώς και με βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων
 8. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 9. Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. Παράρτημα 2)

 

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε. www.kapodistriaki.gr στο πεδίο Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις

11/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Φάκελο Συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Καποδιστριακή Αναπτυξιακής Α.Ε., 1ος Όροφος, Άγιος Νικόλαος Φαληράκι, 49100, Κέρκυρα, τηλ. 2661034854 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@kapodistriaki.gr.

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει ο φάκελος συμμετοχής να περιέλθει στο πρωτόκολλο της εταιρείας μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις / φάκελοι συμμετοχής οι οποίοι θα παραληφθούν από την ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.

Αντικατάσταση του φακέλου ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων όπως αυτά θα υποβληθούν.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό η εκ των υστέρων αντικατάσταση του φακέλου ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών. Αντικατάσταση του φακέλου ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

 

«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

 

με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε». Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 

 1. Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων.
 2. Αξιολόγηση των υποψηφίων. Ακολουθείται κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδος, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση Έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησής του.
 • Διενέργεια συνέντευξης των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις δύναται να λαμβάνουν χώρα με φυσική παρουσία του υποψηφίου, εφόσον δεν υφίστανται άλλοι περιορισμοί.
 1. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλόλητάς τους για τη συγκεκριμένη θέση, η μη προσκόμιση του οποίου στην ταχθείσα ημερομηνία από τον υποψήφιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. θα αποφασίσει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τον υποψήφιο που συγκέντρωσε την καλύτερη βαθμολογία βάσει των παραπάνω απαραίτητων και βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως προκύπτει από τον πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων. Επισημαίνεται ότι, όποιος από τους επιλεγέντες αποχωρήσει πριν τη λήξη της σύμβασης αντικαθίσταται με άλλους που έχουν υποβάλει αίτηση και πληρούν τα βασικά προσόντα με βάση τη σειρά κατάταξης του πίνακα αξιολόγησης. Στη περίπτωση αυτή ο αποχωρήσας συμβασιούχος δεν δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στο e-mail: info@kapodistriaki.gr εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της προσβαλλόμενης απόφασης στην ιστοσελίδα www.kapodistriaki.gr. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.

 

ΑΜΟΙΒΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αμοιβή του επιλεγέντα συμβασιούχου, καθώς και οι λοιποί όροι, θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της Πρόσκλησης, ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ακολουθήσει τη θητεία του παρόντος Δ.Σ. , ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την 2/1/2027, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε»., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.

Το Δ.Σ. και το απαραίτητο προσωπικό για τις διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.

Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ««ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Ε» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να λάβουν το παρόν τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της Καποδιστριακή Αναπτυξιακής Α.Ε., 1ος Όροφος, Άγιος Νικόλαος Φαληράκι, 49100, Κέρκυρα, τηλ. 2661034854, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο info@kapodistriaki.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2661034854 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά άρθρα