Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της Παγκόσμιας κρουαζιέρας

Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της Παγκόσμιας κρουαζιέρας

Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της Παγκόσμιας κρουαζιέρας

Στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρώπης που παρέχει το προνόμιο να αξιολογηθούν έχοντας βάση της αρχές της αειφορίας θα συμμετέχουν η Κέρκυρα και Ηράκλειο. Ειδικότερα, δύο μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, η Παγκόσμια Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας-CLIA και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού GSTC συνεργάζονται και συγχρηματοδοτούν την διαδικασία πιστοποίησης. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη προορισμών και τον αειφόρο τουρισμό.

Από την Ελληνική πλευρά συμμετέχουν: Η πόλη και το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης. Εκπροσωπούνται από τον Δήμο Ηρακλείου και τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ Α.Ε.). Η πόλη και το λιμάνι της Κέρκυρας.

Εκπροσωπούνται από τον Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων και τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας (ΟΛΚ Α.Ε.). H διαδικασία έχει ήδη συμφωνηθεί και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη Απρίλιου 2021. Οι δυο προορισμοί προέκυψαν μετά από αξιολόγηση των 17 κυριότερων Ελληνικών τουριστικών προορισμών που φιλοξενούν ή μπορούν να υποδεχτούν κρουαζιέρα. Ο GSTC πρόκειται να διεξαγάγει μια αξιολόγηση (assessment) του καθενός εκ των δυο προορισμών σύμφωνα με διεθνή, ιδιαίτερα αυστηρά πρότυπα αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με την CLIA.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα παρασχεθούν δεδομένα από τα οποία θα προκύψουν τα σημεία, στα οποία οι δυο αυτοί ιδιαίτερα δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί (Ηράκλειο Κρήτης και Κέρκυρα) θα πρέπει να βελτιωθούν, με στόχο να επιτύχουν στο μέλλον τουριστική ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις θεμελιώδεις αρχές της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά τα αποτελέσματα, που θα αφορούν την πόλη της Κέρκυρας και το λιμάνι, δεν θα κεφαλαιοποιηθούν μόνο από τον τουρισμό και την κρουαζιέρα, αλλά και αφορούν και την καθημερινή ζωή των μονίμων κατοίκων τους!

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2020 και θα περιλαμβάνει τρεις φάσεις, σε μια περίοδο συνολικά πέντε μηνών: μία αρχική προπαρασκευαστική φάση έρευνας και συλλογής δεδομένων, μία δεύτερη φάση επιτόπιας αξιολόγησης με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών και μία τελική φάση ανάλυσης και έκθεσης συμπερασμάτων.

Σχετικά άρθρα