Χορηγία ερευνητικής υποτροφίας από την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας

Χορηγία ερευνητικής υποτροφίας από την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας

Χορηγία ερευνητικής υποτροφίας από την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας

Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, ανακοινώνει ότι προσκαλεί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Ιστορίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας, για ερευνητική υποτροφία χρονικής διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους με ανάθεση έργου και προσκαλεί  όσες και όσους επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να καταθέσουν σχετική αίτηση – εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τα αντίστοιχα ακολούθως περιγραφόμενα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 στη Γραμματεία της Αναγνωστικής Εταιρίας, Καποδιστρίου 120, κατά τις εργάσιμες ημέρες ως ακολούθως: είτε αυτοπροσώπως Δευτέρα–Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00, είτε να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anagnostikicorfu@gmail.com.

Το εν λόγω έργο θα έχει χρονική διάρκεια από 1 Μαΐου 2024 έως 30 Απριλίου 2025  και η συνολική ετήσια αμοιβή προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσόν των 15.000 ευρώ μεικτών απολαβών (δηλαδή η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και φόρων θα περιλαμβάνεται στο ως άνω ποσόν). Το σύνολο της ως άνω αμοιβής θα προέλθει από χορηγό που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Α. Αντικείμενο του έργου:

ο/η υπότροφος ερευνητής/-τρια, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής της Εταιρίας α) θα αναλάβει την αρχειοθέτηση, τεκμηρίωση και μεταγραφή των σημαντικότερων τεκμηρίων μιας τουλάχιστον μεγάλης αρχειακής σειράς της Αναγνωστικής Εταιρίας, καταρτίζοντας πλήρη αρχειονομικό κατάλογο της σειράς και β) θα προβεί, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω εργασίας, σε σύνθεση εκτενούς πρωτότυπου ερευνητικού κειμένου και δημοσίευση αυτού στις εκδόσεις της Αναγνωστικής Εταιρίας, (είτε στο Δελτίο της Αναγνωστικής, είτε αυτόνομα, εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις).

Ο/η υπότροφος ερευνητής/-τρια θα μπορεί να πραγματοποιήσει την ως άνω εργασία στους χώρους της Αναγνωστικής Εταιρίας, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της (σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της) αλλά και εκτός Εταιρίας (αποκλειστικά στο στάδιο της αρχειονομικής επεξεργασίας των τεκμηρίων και της συγγραφής). Σε κάθε περίπτωση, κάθε στάδιο της εργασίας θα παρακολουθείται συστηματικά από την πενταμελή επιστημονική επιτροπή, η οποία και θα πιστοποιεί την πρόοδο του έργου και θα βεβαιώσει την ολοκλήρωσή του.

Μετά το πέρας της ως άνω εργασίας -και εφόσον υπάρχει η χρονική δυνατότητα- η πενταμελής επιστημονική επιτροπή θα μπορεί να αναθέσει παρεμφερείς εργασίες στον/στην υπότροφο ερευνητή/-τρια.

Επίσης, εφόσον υπάρξει η αντικειμενική δυνατότητα και συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, η σύμβαση ανάθεσης ερευνητικού έργου είναι δυνατόν να ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος, με αντίστοιχους όρους και παρεμφερές αντικείμενο.

Η αμοιβή για το άνω έργο, θα γίνεται σταδιακά, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας που θα περιγράφεται αναλυτικά (με βάση τα συγκεκριμένα παραδοτέα), στη σύμβαση έργου που θα υπογραφεί.

Β. Τα απαραίτητα γενικά προσόντα για την υποβολή υποψηφιότητας είναι τα ακόλουθα:

  1. να είναι Έλληνας/-ίδα πολίτης, από 25 έως 45 ετών και κάτοικος Κερκύρας και να μην υπάρχουν πιθανές στρατιωτικές ή άλλες υποχρεώσεις που θα παρακωλύσουν την εργασία του.
  2. να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Σχολής Ιστορίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας-Μουσειολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με επισήμως αναγνωρισμένη ισοτιμία). Θα συνεκτιμηθεί τυχόν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή και διδακτορικό. Θα συνεκτιμηθεί επίσης σχετικό ερευνητικό έργο (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα). Ακόμη περισσότερο θα συνεκτιμηθείη συνάφεια τωνπαραπάνω με τον Ιόνιο χώρο.
  3. να έχει άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και συναφών προγραμμάτων.
  4. να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα (θα συνεκτιμηθεί η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, ιδιαιτέρως της ιταλικής και δευτερευόντως της γαλλικής).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στην οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα. Η αίτηση – δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου, και θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επίσης, θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των τίτλων σπουδών, λοιπών πτυχίων και βεβαιώσεων, καθώς και επιστημονικών ή άλλων δημοσιεύσεων.

Τις αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα και τα επισυναπτόμενα θα εξετάσει η πενταμελής επιστημονική επιτροπή που ορίστηκε προς τούτο από την Δ.Ε. της Αναγνωστικής Εταιρίας.

Κατόπιν, οι πέντε επικρατέστεροι/-ες υποψήφιοι/-ες, θα προσκληθούν σε συνέντευξη στον χώρο της Αναγνωστικής Εταιρίας από την Επιστημονική Επιτροπή.

Η Δ.Ε. της Αναγνωστικής Εταιρίας θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της πρόσκλησης στον/στην ενδιαφερόμενο/-η, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε όλους τους ενδιαφερομένους/-ες.

Η Αναγνωστική Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη χορήγηση της υποτροφίας, εάν τούτο δεν καταστεί δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Αναγνωστικής Εταιρίας, στο τηλ. 2661039528 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anagnostikicorfu@gmail.com.

Σχετικά άρθρα