Άνοιξε η πλατφόρμα του Dentist Pass για τα παιδιά

Άνοιξε η πλατφόρμα για το προληπτικό πρόγραμμα οδοντιατρικής (Dentist Pass) που αφορά όλα τα παιδιά από 6 έως 12 ετών.

Το Dentist Pass περιλαμβάνει: έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση πλακών, φθορίωση και παροχή οδηγιών για τη στοματική υγιεινή των παιδιών. Χορηγείται σε κάθε παιδί ηλικίας 6 έως 12 ετών (παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2011 έως και 2016), το οποίο διαθέτει ΑΜΚΑ ή προσωρινό αριθμό ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού.

Η ψηφιακή κάρτα θα ισχύει για 6 μήνες από την ενεργοποίησή της και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στα 40 ευρώ για κάθε παιδί.

Οι αιτήσεις για το Dentist Pass γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://vouchers.gov.gr/dentistpass

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ.

  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1, από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 2, από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3, από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 4, από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5, από τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 6, από την Τρίτη 30 Μαΐου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7, από την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 8, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9, από την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023  
  • Για ΑΦΜ που λήγουν σε 0, από τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023  

Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ μπορεί να γίνεται από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 για όλα τα ΑΦΜ.  

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων τελειώνει την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.

Οι δικαιούχοι

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος «Dentist Pass» είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

Η ενίσχυση λαμβάνεται για λογαριασμό κάθε ωφελούμενου παιδιού από ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του προγράμματος «Dentist Pass». Το φυσικό αυτό πρόσωπο, στο οποίο πιστώνεται το ποσό της ενίσχυσης, νοείται ως ο δικαιούχος της ενίσχυσης.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης ανά ωφελούμενο (παιδί) ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40€). Η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο πιστώνεται στον δικαιούχο σε μoρφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (Dentist Pass). Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου παιδιού ή των ωφελούμενων παιδιών έως του ανωτέρω ποσού. Το χρηματικό ποσό της ενίσχυσης δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους αποκλειστικά για την πληρωμή πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους για τους οποίους έχει εξ αρχής εκδοθεί και προορίζεται. Δεν επιτρέπεται χρήση του ποσού αυτού για άλλο σκοπό, αξιοποίησή του από τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Σχετικά άρθρα